Filippo Margiaria Paolo Giangrasso Aidia

Filippo Margiaria Paolo Giangrasso Aidia

Il monticellese Filippo Margiaria, fondatore, con il braidese Paolo Giangrasso, di Aidìa.