Coniugi Baroni Urbani e Renata Bianco sindaco Barolo 2

Coniugi Baroni Urbani e Renata Bianco sindaco Barolo 2