photo Murialdo certame fenogliano Vittoria scavino ,Ricardo garcia,Nicolo Germano (3)

photo Murialdo certame fenogliano Vittoria scavino ,Ricardo garcia,Nicolo Germano (3)

Margherita Fenoglio con i vincitori