Xhevdet Jakova

Xhevdet Jakova

Il lamorrese Xhevdet Jakova impegnato in una gara