Nichi Vendola. Bra, 16.2.2013. Foto Pino Cramarossa

Nichi Vendola. Bra, 16.2.2013. Foto Pino Cramarossa